\(D\)-ն \(ABC\) եռանկյան միջնագծերի հատման կետն է:
 
mjj.png
 
Որոշիր \(BK\) միջնագծի երկարությունը, եթե \(DK\) հատվածի երկարությունը հավասար է 6 սմ:
 
Պատասխան՝ \(BK =\) սմ