Տրվածներից ո՞րն է համապատասխանում վեկտորների գումարման բազմանկյան կանոնին: