Koord_vektori4.png
 
Հարթության վրա տրված են a, b, c, d, e, f, g, h, k վեկտորները և i և j կոորդինատային վեկտորները:
 
1. Ո՞ր վեկտորների աբսցիսն է հավասար օրդինատին՝ \(x = y\)
         
 
2. Ո՞ր վեկտորների աբսցիսն է հավասար զրոյի՝ \(x\)\(=\)\(0\)
                      
                                           
3. Ո՞ր վեկտորների օրդինատն է հավասար զրոյի՝ \(y\)\(=\)\(0\)
 
 
4. Ո՞ր վեկտորների աբսցիսը և օրդինատն են դրական՝ \(x >0, y>0\)
  
 
5. Ո՞ր վեկտորների աբսցիսը և օրդինատն են բացասական՝ \(x <0, y<0\)