Վեկտորների հանումը
Վեկտորների հանումը լավ հասկանալու համար հիշենք գումարման և հանման գործողությունների հատկությունները:
 
Եթե x+y=z, ապա x=zy
 
Այս հատկությունը տեղի ունի նաև վեկտորների դեպքում:
a վեկտորից  b վեկտորը հանելու համար պետք է գտնել այնպիսի c վեկտոր, որի գումարը b-ի հետ հավասար է  a վեկտորին:
Atnemsana1.png
a վեկտորից b վեկտորները հանելու համար պետք է՝
 
1) վեկտորները տեղադրել նույն \(A\) սկզբնակետից,
2) միացնել դրանց \(B\) և \(C\) վերջնակետերը,
3) տարբերության վեկտորի ուղղությունն ընտրում ենք հանելիի վերջնակետից դեպի նվազելիի վերջնակետը: 
Հիշենք վեկտորների գումարման զուգահեռագծի կանոնը: Ըստ այդ կանոնի, զուգահեռագծի նույն գագաթից երկու կողմերի վրա դուրս եկող վեկտորների գումարը ընկած է զուգահեռագծի այդ գագաթից դուրս եկող անկյունագծի վրա:
 
Տարբերության վեկտորը այս դեպքում ընկած է մյուս անկյունագծի վրա:
 
Atnemsana2.png
 
Նկատենք, որ b վեկտորից a վեկտորը հանելիս, տարբերության d վեկտորը հակադիր է c վեկտորին, այսինքն՝ d=c
 
Atnemsana0.png
 
Atnemsana.png
 
Վեկտորների հանման գործողությունը կարելի է բերել արդեն դիտարկված գումարման գործողությանը:
a և b վեկտորի տարբերությունը հավասար է a վեկտորի և b վեկտորի b հակադիր վեկտորի գումարին՝  ab=a+b
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի.Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: