Rombs1_vekt.png
 
Տրված է \(ABCD\) շեղանկյունը, որի մի անկյունը 60 աստիճան է:
 
1. DA  և DC վեկտորների կազմած անկյունը  աստիճան է:
 
2. CB  և AD վեկտորների կազմած անկյունը  աստիճան է: