Տրված է, որ վեկտորների կազմած անկյունը mnˆ=180° է:
 
Հետևաբար, այս վեկտորները  են: