Ջրաբաշխական մամլիչի փոքր մխոցը F1 \(=\)85 Ն ուժի ազդեցությամբ իջավ h1 \(=\)10 սմ-ով:
 
Որոշի՛ր, թե ինչքա՞ն բարձրացավ մեծ մխոցն այդ ընթացքում, եթե նրա կշիռը բեռի հետ միասին 1.4 կՆ է:
 
Պատասխանը կլորացրե՛ք հազարերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  մ:
 
pic650.png