7-րդ դասարան

 1. Ներածություն

  1. Ներածություն: Որոշ հասկացություններ

  2. Դիտումներ և փորձեր

  3. Ֆիզիկական մեծություններ, ֆիզիկական մեծությունների չափումը, չափման սխալ

 2. Մարմինների շարժումն ու փոխազդեցությունը

  1. Մեխանիկական շարժում, շարժման հարաբերականությունը

  2. Նյութական կետ, շարժման հետագիծ, ճանապարհ

  3. Հավասարաչափ շարժում, արագություն

  4. Իներցիայի երևույթը

  5. Մարմինների փոխազդեցությունը: Մարմնի զանգված

  6. Նյութի խտություն, մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը

  7. Ուժ: Տիեզերական ձգողության ուժ, ծանրության ուժ

  8. Առաձգականության ուժ: Հուկի օրենքը: Մարմնի կշիռ

  9. Շփման ուժ, շփումը բնության մեջ և տեխնիկայում

  10. Մի ուղղով ուղղված երկու ուժերի գումարումը

 3. Աշխատանք և հզորություն

  1. Մեխանիկական աշխատանք

  2. Հզորություն

  3. Լծակ, լծակի կանոնը

  4. Պարզ մեխանիզմներ. ճախարակ, թեք հարթություն

  5. Մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից (ՕԳԳ)

 4. Պինդ մարմինների, հեղուկների և գազերի ճնշումը

  1. Ճնշում և ճնշման ուժ

  2. Գազի ճնշումը: Հեղուկի ճնշումը

  3. Հաղորդակից անոթներ: Ջրաբաշխական մամլիչ

  4. Մթնոլորտային ճնշում

  5. Արքիմեդյան ուժ: Մարմինների լողալը

8-րդ դասարան

 1. Կինեմատիկա

  1. Անհավասարաչափ շարժում, միջին արագություն

  2. Հավասարաչափ արագացող շարժում, արագացում, արագություն, անցած ճանապարհ

  3. Ազատ անկում, ազատ անկման արագացում

  4. Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով

 2. Դինամիկա

  1. Նյուտոնի առաջին օրենքը:Նյուտոնի երկրորդ օրենքը:Նյուտոնի երրորդ օրենքը

  2. Մարմնի իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը

  3. Մեխանիկական էներգիա: Կինետիկ էներգիա: Պոտենցիալ էներգիա

  4. Մեխանիկական էներգիայի փոխակերպումը, լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը

 3. Մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ

  1. Մեխանիկական տատանումներ, դրանց բնութագրերը

  2. Մաթեմատիկական և զսպանակավոր ճոճանակներ

  3. Մեխանիկական ալիքներ: Ձայն

 4. Նյութի կառուցվածքը

  1. Նյութի կառուցվածք: Մարմնի ջերմաստիճան

 5. Ներքին էներգիա

  1. Ներքին էներգիա: Ջերմաքանակ

 6. Նյութի ագրեգատային վիճակի փոփոխությունը

  1. Նյութի ագրեգատային վիճակները: Հալում ու պնդացում: Գոլորշիացում և խտացում: Եռում

  2. Վառելանյութի այրումից անջատվող ջերմաքանակ: Ջերմաշարժիչներ

9-րդ դասարան

 1. էլեկտրական երևույթներ

  1. Մարմինների էլեկտրականացում, Կուլոնի օրենքը

  2. Էլեկտրացույց. Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը

  3. Ատոմի կառուցվածքը

  4. Էլեկտրականացման բացատրությունը: Լիցքի պահպանման օրենքը

  5. Էլեկտրական դաշտ

  6. էլեկտրական հոսանք

  7. Հոսանքի աղբյուրներ: Էլեկտրական շղթա և հոսանքի ուժ

  8. Էլեկտրական լարում: Վոլտաչափ

  9. Էլեկտրական դիմադրություն

  10. Օհմի օրենք

  11. Հաղորդիչների հաջորդական և զուգահեռ միացումը

  12. Հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը

  13. Ջոուլ-Լենցի օրենքը

 2. Էլեկտրամագնիսական երևույթներ

  1. Հաստատուն մագնիսներ: Երկրի մագնիսական դաշտը

  2. Հոսանքի մագնիսական դաշտը: Էլեկտրամագնիս: Էլեկտրաշարժիչ

  3. Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը: Էլեկտրական հոսանքի գեներատորներ

  4. Էլեկտրամագնիսական դաշտ, էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Ռադիո և հեռուստատեսություն: Ռադիոտեղորոշում

 3. Օպտիկական երևույթներ

  1. Լույս: Լույսի տարածումը համասեռ միջավայրում

  2. Լույսի անդրադարձումը: Անդրադարձման օրենքը

  3. Լույսի բեկումը: Բեկման օրենքը

  4. Ոսպնյակներ: Ոսպնյակի բնութագրերը

  5. Առարկայի պատկերի կառուցումը բարակ ոսպնյակում: Բարակ ոսպնյակի բանաձևը

 4. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը: Ճառագայթաակտիվություն: Միջուկային ռեակցիաներ

  1. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը: Ճառագայթաակտիվություն: Միջուկային ռեակցիաներ