Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Արտամղող ուժ: Արքիմեդի օրենքը

Բարդություն միջին

14

Ուսումնական ձեռնարկներ