\(V\) = 350 սմ³ ծավալով կապարեմարմինը ամբողջությամբ ընկղմված է ջրի մեջ, որի խտությունը՝ ρ\(= 1000\) կգ/մ³: Որոշի՛ր, թե որքա՞ն է այդ գնդի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը:
 
Ընդունի՛ր g10 Ն/կգ:
 
Պատասխան՝ կապարե գնդի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը  Ն է:
 
images (93).jpg