Նշվածներից ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանները.
 
Փայտե ձողից կախված են գնդեր: Ո՞ր համարով է (են) նշված այն գունդը (գնդերը), որը (որոնք) կկատարի (կկատարեն) ավելի մեծ լայնույթով տատանումներ, եթե հավասարակշռության վիճակից հանենք և բաց թողնենք \(5\)-րդ գունդը (տե՛ս նկար) :
 
 
Untitled54.png