Բարդության աստիճանը
01:20:00
1. Էլեկտրական հոսանքի կատարած աշխատանքը 2Մ.
2. Սպառիչի ծայրերին կիրառված լարման որոշումը 2Մ.
3. Վոլտաչափի միացումը շղթային 4Մ.
4. Հաղորդիչների վրա կիրառած լարումների համեմատումը 5Մ.
5. Էլեկտրական սպառիչի կատարած աշխատանքի հաշվարկը 4Մ.