Բարդության աստիճանը
01:00:00
1. Ամպերաչափով չափում կատարելու կանոնները 2Մ.
2. Կայծակի տևողությունը 2Մ.
3. Հաղորդիչով անցնող լիցքի քանակի որոշումը 3Մ.
4. Հոսանքի անցման ժամանակի հաշվարկը 3Մ.
5. Էլեկտրական սարքով անցնող լիցքի որոշումը 5Մ.