Որոշիր y=sinx ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները 0;π կիսամիջակայքում:
 
yմեծ=iyփոքր=i