7-րդ դասարան

 1. Միանդամներ

  1. Թվաբանական և հանրահաշվական արտահայտություններ, դրանց թվային արժեքները

  2. Բնական ցուցիչով աստիճան

  3. Միանդամներ

  4. Նման անդամների միացում

  5. Միանդամների բազմապատկումը և աստիճան բարձրացումը

 2. Բազմանդամներ

  1. Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները

  2. Բազմանդամների գումարումը և հանումը

  3. Միանդամների և բազմանդամների արտադրյալը

  4. Բազմանդամների բազմապատկում

 3. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

  1. Նույնություններ

  2. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

 4. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների

  1. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների

  2. Ընդհանուր արտադրիչի դուրս բերումը փակագծերից

  3. Խմբավորման եղանակ

  4. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը

  5. Լրիվ քառակուսի առանձնացնելու եղանակ

  6. Կոմբինացված եղանակ

 5. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ

  1. Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով հավասարումներ

  2. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ

  3. Առաջին աստիճանի հավասարման բերվող տեքստային խնդիրներ

 6. Բազմություններ

  1. Բազմության տարրեր, ենթաբազմություն

  2. Բազմությունների միավորումը և հատումը

  3. Թվային բազմություններ

 7. Գաղափար ֆունկցիայի մասին

  1. Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություն

  2. Գաղափար ֆունկցիայի մասին, ֆունկցիայի տրման եղանակները

  3. Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

  4. Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

8-րդ դասարան

 1. Գծային հավասարումների համակարգեր

  1. Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ

  2. Երկու անհայտով գծային համակարգեր

  3. Տեղադրման եղանակ

  4. Գումարման եղանակ

  5. Գրաֆիկական եղանակ

  6. Խնդիրների լուծումը համակարգերի օգնությամբ

 2. Ամբողջ ցուցիչով աստիճան

  1. Ամբողջ ցուցիչով աստիճան

 3. Հանրահաշվական կոտորակներ

  1. Հանրահաշվական կոտորակի գաղափարը

  2. Հանրահաշվական կոտորակների հատկությունները

  3. Հավասար հայտարարներով հանրահաշվական կոտորակների գումարումն ու հանումը

  4. Հանրահաշվական կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը

  5. Հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը, բազմապատկումը և աստիճան բարձրացնելը

  6. Ռացիոնալ արտահայտությունների ձևափոխումը

 4. Իրական թվեր

  1. Ռացիոնալ թվեր

  2. Իրական թվերի գաղափարը

  3. Իրական թվերի համեմատումը, թվի մոդուլը

  4. Թվաբանական գործողություններ և մոտավոր հաշվում

  5. Միջակայքեր թվային ուղղի վրա

 5. Անհավասարումներ և անհավասարություններ

  1. Թվային անհավասարություններ

  2. Թվային անհավասարումների հատկությունները

  3. Գծային անհավասարումներ

  4. Անհավասարումների համակարգ և համախումբ

  5. Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ

 6. Քառակուսի արմատ

  1. Քառակուսի արմատի գաղափարը

  2. Քառակուսի արմատի հատկությունները

  3. Արմատով արտահայտությունների ձևափոխումը

  4. Իռացիոնալ հավասարումներ և անհավասարումներ

 7. Քառակուսային եռանդամ

  1. Քառակուսային եռանդամ

  2. Քառակուսային եռանդամի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

  3. Քառակուսային հավասարում

  4. Թերի քառակուսային հավասարումներ

  5. Քառակուսային հավասարման արմատների բանաձևը

  6. Քառակուսային հավասարման արմատների ևս մեկ բանաձև

  7. Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային արտադրիչների

  8. Վիետի թեորեմը

  9. Տեքստային խնդիրներ

 8. Հիմնական ֆունկցիաների գրաֆիկները

  1. y=k/x ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

  2. y=|x| ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

  3. Քառակուսի արմատի ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

  4. y=x² ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

9-րդ դասարան

 1. Թվային ֆունկցիաներ

  1. Թվային ֆունկցիայի գաղափարը

  2. Ֆունկցիայի աճման և նվազման միջակայքերը

  3. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

  4. y=kx² ֆունկցիան

  5. y=ax²+bx+c ֆունկցիան

  6. у = f(x + l) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը y=f(x)-ի գրաֆիկի միջոցով

  7. у = f(x) + m ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը у = f(x)-ի գրաֆիկի միջոցով

  8. y=f(x+l)+m ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը y=f(x)-ի գրաֆիկի միջոցով

 2. Քառակուսային և ռացիոնալ անհավասարումներ

  1. Մեկ անհայտով երկրորդ աստիճանի անհավասարման գաղափարը

  2. Քառակուսային անհավասարումների լուծումը

  3. Միջակայքերի եղանակը

  4. Ռացիոնալ անհավասարումներ

  5. Ռացիոնալ անհավասարումների համակարգ և համախումբ

 3. Քառակուսայինի բերվող հավասարումներ

  1. Ռացիոնալ հավասարման գաղափարը

  2. Ռացիոնալ հավասարումների լուծումը

  3. Երկքառակուսային հավասարումներ

  4. Վերածվող հավասարում

  5. Հանրահաշվական կոտորակի արմատները

  6. Ռացիոնալ հավասարումների բերվող խնդիրներ

 4. Մեկ փոփոխականով բազմանդամներ

  1. Մեկ փոփոխականով բազմանդամի գաղափարը

  2. Գործողություններ բազմանդամների հետ

  3. Բազմանդամի բաժանումը բազմանդամի վրա

  4. Բեզուի թեորեմը

  5. Բազմանդամի արմատները

 5. Ոչ գծային հավասարումների համակարգեր

  1. Ռացիոնալ հավասարումների համակարգեր

  2. Առաջին և երկրորդ աստիճանի հավասարումների համակարգեր

  3. Համակարգերի լուծման անալիտիկ եղանակներ

  4. Համակարգերի լուծման գրաֆիկական եղանակը

  5. Հավասարումների լուծման գրաֆիկական եղանակը

  6. Խնդիրների լուծումը համակարգերի միջոցով

 6. Թվային հաջորդականություններ

  1. Թվային հաջորդականության գաղափարը

  2. Մոնոտոն հաջորդականություններ

  3. Սահմանափակ հաջորդականություններ

  4. Թվաբանական պրոգրեսիաներ

  5. Թվաբանական պրոգրեսիաայի n անդամների գումարը

  6. Երկրաչափական պրոգրեսիաներ

  7. Երկրաչափական պրոգրեսիաայի n անդամների գումարը

  8. Անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիաներ

10-րդ դասարան

 1. Իրական թվեր

  1. Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվեր

  2. Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակներով

  3. Իրական թվեր

  4. Իրական թվերը կոորդինատային ուղղի վրա

  5. Թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ

  6. Իրական թվի ամբողջ ցուցիչով աստիճան

  7. Իրական թվի n-րդ աստիճանի արմատ

  8. n-րդ աստիճանի արմատի հատկությունները

  9. Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճան

  10. Իրական թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճան

 2. Եռանկյունաչափության տարրեր

  1. Անկյան ռադիանային չափը

  2. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ

  3. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները

  4. Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները

  5. Բերման բանաձևերը

  6. Գումարի և տարբերության սինուսն ու կոսինուսը

  7. Գումարի և տարբերության տանգենսն ու կոտանգենսը

  8. Կրկնակի անկյան սինուսն ու կոսինուսը

  9. Կրկնակի անկյան տանգենսն ու կոտանգենսը

  10. Աստիճանի իջեցման բանաձևեր

  11. Կես անկյան բանաձևերը

  12. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը

  13. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը

  14. Նույնական ձևափոխություններ

 3. Ֆունկցիա

  1. Թվային ֆունկցիա

  2. Ֆունկցիայի գրաֆիկը

  3. Գործողություններ ֆունկցիաների հետ

  4. у = f(x + a) և у = f(x) + a ֆունկցիաների գրաֆիկիները

  5. у = f(-x) և у = - f(x) ֆունկցիաների գրաֆիկիները

  6. у = f(ax) և у = af(x) ֆունկցիաների գրաֆիկիները

  7. у = |f(x)| և у = f(|x|) ֆունկցիաների գրաֆիկիները

  8. Կոտորակագծային ֆունկցիա

  9. Սահմանափակ ֆունկցիաներ

  10. Մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ

  11. Պարբերական ֆունկցիաներ

  12. Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ

  13. Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը

  14. Էքստրեմումներ

  15. Ֆունկցիայի հետազոտում և գրաֆիկի կառուցում

  16. Հակադարձ ֆունկցիա

 4. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ

  1. y=sinx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը

  2. y=cosx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը

  3. Ներդաշնակ տատանումներ

  4. y=tgx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը

  5. y=ctgx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը

  6. Թվի արկսինուսը և արկկոսինուսը

  7. Թվի արկտանգենսը և արկկոտանգենսը

 5. Եռանկյունաչափական հավասարումներ

  1. cos х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ

  2. sin х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ

  3. tg x=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ

  4. ctg x=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ

  5. Արտադրիչների վերլուծման եղանակը

  6. A sin x+ B cos x = C տեսքի հավասարումներ

  7. Քառակուսային հավասարման բերվող հավասարումներ

  8. A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումներ

 6. Կոմպլեքս թվեր

  1. Կոմպլեքս թվի գաղափարը

  2. Կոմպլեքս թվերի գումարումն ու հանումը

  3. Կոմպլեքս թվերի բազմապատկումը

  4. Կոմպլեքս թվերի բաժանումը

  5. Կոմպլեքս թվի համալուծը

  6. Կոմպլեքս թվի մոդուլը

  7. Կոմպլեքս հարթություն

  8. Կոմպլեքս թվի եռանկլյունաչափական տեսքը

  9. Կոմպլեքս թվի n-րդ աստիճանը

  10. Կոմպլեքս թվի n-րդ աստիճանի արմատ