Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համաչափ և անհամաչափ բազմություններ

Բարդություն հեշտ

1
2. Զույգության հետազոտում

Բարդություն հեշտ

1
3. Զույգության հետազոտում, որոշման տիրույթ

Բարդություն հեշտ

2
4. Պնդումներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների զույգության վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Զույգ ֆունկցիաների բանաձևի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Չորս պնդում զույգ և կենտ ֆունկցիաների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Կենտ ֆունկցիա

Բարդություն հեշտ

1
8. Պնդումների ձևակերպումները

Բարդություն հեշտ

4
9. Ֆունկցիայի զույգությունը

Բարդություն միջին

1
10. Մի քանի ֆունկցիաների կենտությունը

Բարդություն միջին

1
11. Ֆունկցիայի գրաֆիկի նկարագիրը

Բարդություն միջին

1
12. Գործողություններ զույգ և կենտ ֆունկցիաների հետ

Բարդություն միջին

1
13. Կենտ/զույգ ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում

Բարդություն միջին

2
14. Զույգ կամ կենտ ֆունկցիայի գրաֆիկի կետի օրդինատը/աբսցիսը

Բարդություն միջին

3
15. Զույգ/կենտ ֆունկցիայի գրաֆիկի քառորդները

Բարդություն միջին

1
16. Զույգ և կենտ ֆունկցիաների գումար

Բարդություն բարդ

3
17. Բեկյալի կառուցում

Բարդություն բարդ

3
18. Կենտ ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար