1. Իրական թվեր

  1. Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվեր

  2. Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակներով

  3. Իրական թվեր

  4. Իրական թվերը կոորդինատային ուղղի վրա

  5. Թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ

  6. Իրական թվի ամբողջ ցուցիչով աստիճան

  7. Իրական թվի n-րդ աստիճանի արմատ

  8. n-րդ աստիճանի արմատի հատկությունները

  9. Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճան

  10. Իրական թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճան

 2. Եռանկյունաչափության տարրեր

  1. Անկյան ռադիանային չափը

  2. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ

  3. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները

  4. Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները

  5. Բերման բանաձևերը

  6. Գումարի և տարբերության սինուսն ու կոսինուսը

  7. Գումարի և տարբերության տանգենսն ու կոտանգենսը

  8. Կրկնակի անկյան սինուսն ու կոսինուսը

  9. Կրկնակի անկյան տանգենսն ու կոտանգենսը

  10. Աստիճանի իջեցման բանաձևեր

  11. Կես անկյան բանաձևերը

  12. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի բանաձևերը

  13. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների գումարի բանաձևերը

  14. Նույնական ձևափոխություններ

 3. Ֆունկցիա

  1. Թվային ֆունկցիա

  2. Ֆունկցիայի գրաֆիկը

  3. Գործողություններ ֆունկցիաների հետ

  4. у = f(x + a) և у = f(x) + a ֆունկցիաների գրաֆիկիները

  5. у = f(-x) և у = - f(x) ֆունկցիաների գրաֆիկիները

  6. у = f(ax) և у = af(x) ֆունկցիաների գրաֆիկիները

  7. у = |f(x)| և у = f(|x|) ֆունկցիաների գրաֆիկիները

  8. Կոտորակագծային ֆունկցիա

  9. Սահմանափակ ֆունկցիաներ

  10. Մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ

  11. Պարբերական ֆունկցիաներ

  12. Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ

  13. Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը

  14. Էքստրեմումներ

  15. Ֆունկցիայի հետազոտում և գրաֆիկի կառուցում

  16. Հակադարձ ֆունկցիա

 4. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ

  1. y=sinx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը

  2. y=cosx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը

  3. Ներդաշնակ տատանումներ

  4. y=tgx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը

  5. y=ctgx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը

  6. Թվի արկսինուսը և արկկոսինուսը

  7. Թվի արկտանգենսը և արկկոտանգենսը

 5. Եռանկյունաչափական հավասարումներ

  1. cos х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ

  2. sin х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ

  3. tg x=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ

  4. ctg x=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ

  5. Արտադրիչների վերլուծման եղանակը

  6. A sin x+ B cos x = C տեսքի հավասարումներ

  7. Քառակուսային հավասարման բերվող հավասարումներ

  8. A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումներ

 6. Կոմպլեքս թվեր

  1. Կոմպլեքս թվի գաղափարը

  2. Կոմպլեքս թվերի գումարումն ու հանումը

  3. Կոմպլեքս թվերի բազմապատկումը

  4. Կոմպլեքս թվերի բաժանումը

  5. Կոմպլեքս թվի համալուծը

  6. Կոմպլեքս թվի մոդուլը

  7. Կոմպլեքս հարթություն

  8. Կոմպլեքս թվի եռանկլյունաչափական տեսքը

  9. Կոմպլեքս թվի n-րդ աստիճանը

  10. Կոմպլեքս թվի n-րդ աստիճանի արմատ