1. Թվային ֆունկցիաներ

  1. Թվային ֆունկցիայի գաղափարը

  2. Ֆունկցիայի աճման և նվազման միջակայքերը

  3. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

  4. y=kx² ֆունկցիան

  5. y=ax²+bx+c ֆունկցիան

  6. у = f(x + l) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը y=f(x)-ի գրաֆիկի միջոցով

  7. у = f(x) + m ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը у = f(x)-ի գրաֆիկի միջոցով

  8. y=f(x+l)+m ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը y=f(x)-ի գրաֆիկի միջոցով

 2. Քառակուսային և ռացիոնալ անհավասարումներ

  1. Մեկ անհայտով երկրորդ աստիճանի անհավասարման գաղափարը

  2. Քառակուսային անհավասարումների լուծումը

  3. Միջակայքերի եղանակը

  4. Ռացիոնալ անհավասարումներ

  5. Ռացիոնալ անհավասարումների համակարգ և համախումբ

 3. Քառակուսայինի բերվող հավասարումներ

  1. Ռացիոնալ հավասարման գաղափարը

  2. Ռացիոնալ հավասարումների լուծումը

  3. Երկքառակուսային հավասարումներ

  4. Վերածվող հավասարում

  5. Հանրահաշվական կոտորակի արմատները

  6. Ռացիոնալ հավասարումների բերվող խնդիրներ

 4. Մեկ փոփոխականով բազմանդամներ

  1. Մեկ փոփոխականով բազմանդամի գաղափարը

  2. Գործողություններ բազմանդամների հետ

  3. Բազմանդամի բաժանումը բազմանդամի վրա

  4. Բեզուի թեորեմը

  5. Բազմանդամի արմատները

 5. Ոչ գծային հավասարումների համակարգեր

  1. Ռացիոնալ հավասարումների համակարգեր

  2. Առաջին և երկրորդ աստիճանի հավասարումների համակարգեր

  3. Համակարգերի լուծման անալիտիկ եղանակներ

  4. Համակարգերի լուծման գրաֆիկական եղանակը

  5. Հավասարումների լուծման գրաֆիկական եղանակը

  6. Խնդիրների լուծումը համակարգերի միջոցով

 6. Թվային հաջորդականություններ

  1. Թվային հաջորդականության գաղափարը

  2. Մոնոտոն հաջորդականություններ

  3. Սահմանափակ հաջորդականություններ

  4. Թվաբանական պրոգրեսիաներ

  5. Թվաբանական պրոգրեսիաայի n անդամների գումարը

  6. Երկրաչափական պրոգրեսիաներ

  7. Երկրաչափական պրոգրեսիաայի n անդամների գումարը

  8. Անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիաներ