Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ֆունկցիայի զրոն

Բարդություն հեշտ

1
2. Աճող և նվազող ֆունկցիաներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Պարաբոլի ճյուղերը

Բարդություն հեշտ

1
4. Նշանապահպանման միջակայքեր

Բարդություն միջին

1
5. Ֆունկցիայի աճման/նվազման միջակայքը

Բարդություն միջին

1
6. Ֆունկցիայի մոնոտոնությունը

Բարդություն միջին

1
7. Երկու ֆունկցիաների զրոները

Բարդություն միջին

3
8. Աճման և նվազման միջակայքեր

Բարդություն բարդ

6
9. Ֆունկցիայի մոնոտոնության և նշանապահպանման միջակայքերն ու զրոները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար