Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոորդինատային օժանդակ համակարգ

Բարդություն հեշտ

1
2. Տեղաշարժերի ուղղությունները

Բարդություն հեշտ

2
3. Տեղաշարժերի ուղղությունների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն միջին

2
5. Պարաբոլի հավասարումը

Բարդություն միջին

2
6. Ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն միջին

2
7. y=(x+a)²+b տեսքի պարաբոլի կառուցում

Բարդություն միջին

3
8. Լրիվ քառակուսի անջատելու մեթոդը

Բարդություն բարդ

3
9. Ֆունկցիաների արժեքների գումարը

Բարդություն բարդ

3
10. Գրաֆիկների հատման կետերը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար