Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարաբոլի ճյուղերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ֆունկցիայի հատկությունները (գործակիցը դրական է)

Բարդություն հեշտ

1
3. Ֆունկցիայի հատկությունները (գործակիցը բացասական է)

Բարդություն հեշտ

1
4. Քառակուսային ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Պարաբոլի հավասարման գործակիցը

Բարդություն միջին

1
6. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

2
7. Կետը ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա է/չէ

Բարդություն միջին

2
8. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

3
9. Հաշվարկներ

Բարդություն բարդ

3
10. Հավասարում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

1. Վարժանք « y=kx² ֆունկցիան» թեմայից

Բարդություն միջին

5

Նյութեր ուսուցչի համար