y=ax² ֆունկցիան
Ամփոփենք արդեն ասվածը y=ax2 ֆունկցիայի հատկությունների և գրաֆիկի վերաբերյալ:
y=ax2(a0) ֆունկցիայի գրաֆիկը պարաբոլ է, որի գագաթը կոորդինատների սկզբնակետն է:
 
\(a > 0\)
\(a < 0\)
Գրաֆիկի տեսքը
x2oMIN.PNG
mx2oMIN.PNG
Գրաֆիկի դիրքը
Ճյուղերն ուղղված են դեպի վերև
Ճյուղերն ուղղված են դեպի ներքև
Աճման և նվազման միջակայքերը
Նվազում է, եթե x(;0,
աճում է, եթե x0;+
Աճում է, եթե x(;0,
նվազում է, եթե x0;+
Մեծագույն արժեքը
չկա  \(y = 0\)
Փոքրագույն արժեքը
\(y = 0\)  չկա
Նշանապահպանման միջակայքերը
(\(y > 0\)), եթե x(;0)(0;+)
(գրաֆիկը \(Ox\) առանցքից վերև)
 չկա
չկա
(\(y < 0\)), եթե x(;0)(0;+)
(գրաֆիկը \(Ox\) առանցքից ներքև)
  
Գրաֆիկը համաչափ է \(Oy\) առանցքի նկատմամբ:
 
Որքան մեծ է գործակցի մոդուլը՝ \(| a |\)-ն, այդքան ճյուղերը մոտ են \(Oy\) առանցքին:
 
y=5x2tuvu.bmp
y=0,2x2
tālu.bmp
 
y=ax2 գրաֆիկը կառուցում են աղյուսակի միջոցով:
Օրինակ
Աղյուսակը լրացնենք y=3x2 ֆունկցիայի համար: Հաշվենք ֆունկցիայի արժեքները, եթե արգումենտը հավասար է \(1;-1;2;-2\)
 
\(x\)
\(-2\)
\(-1\)
\(1\)
\(2\)
\(y\)
3(2)2=34=12¯
3(1)2=31=3¯
312=31=3¯
322=34=12¯
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013: