Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարաբոլի և Oy առանցքի հատման կետը

Բարդություն հեշտ

1
2. y=ax²+bx+c ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գագաթի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

2
4. Ճյուղերի ուղղվածությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. y=ax²+c պարաբոլի գագաթը

Բարդություն հեշտ

1
6. y=ax²+bx+c պարաբոլի գագաթի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

2
7. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն հեշտ

1.5
8. Պարաբոլի հատումը կոորդինատային առանցքի հետ

Բարդություն հեշտ

1
9. Քառակուսային ֆունկցիայի զրոները

Բարդություն հեշտ

1
10. Գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն միջին

3
11. Հարցեր քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
12. Ֆունկցիայի մեծագույն/փոքրագույն արժեքը

Բարդություն միջին

3
13. Քառակուսային ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

Բարդություն միջին

2
14. Նշանապահպանման միջակայքերը

Բարդություն միջին

2
15. Քառակուսային ֆունկցիայի դրական և բացասական արժեքները

Բարդություն միջին

2
16. Ֆունկցիայի աճման /նվազման միջակայքերը

Բարդություն միջին

2
17. Կետի պատկանելը գրաֆիկին

Բարդություն միջին

2
18. Քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն բարդ

4
19. Եռանկյան մեծագույն մակերեսը

Բարդություն բարդ

3
20. Ուղղանկյան մեծագույն մակերեսը տրված պարագծի դեպքում

Բարդություն բարդ

4
21. Ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

1. Վարժանք «y=ax²+bx+c ֆունկցիան» թեմայից

Բարդություն միջին

8.5

Նյութեր ուսուցչի համար