Պարաբոլի գագաթը
Քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկը պարաբոլն է:
  
y=ax2+bx+c¯, որտեղ a,b,c և a0 քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկի, պարաբոլի (xo;yo) գագաթի աբսցիսը կարելի է հաշվել xo=b2a բանաձևով:
 
Գագաթի օրդինատը հաշվելու համար պետք է տեղադրել գտնված xo աբսցիսը yo=axo2+bxo+c բանաձևի մեջ:
Օրինակ
Գտնենք y=x2+4x3 պարաբոլի գագաթի կոորդինատները:
 
\(a = -1;  b = 4;  c = -3\)
 
xo=b2a=421=42=2
 
Ստացված արժեքը տեղադրում ենք ֆունկցիայի բանաձևի մեջ՝
 
yo=axo2+bxo+c=1(2¯)2+42¯3=4+83=1
 
Պարաբոլի գագաթնը \((2;1)\) կետն է:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013: