Քառակուսային ֆունկցիա
y=ax2+bx+c¯, որտեղ a,b,c և a0  ֆունկցիան կոչվում է քառակուսային ֆունկցիա:
՝ իրական թվերի բազմությունը,
 
\(x\)՝ արգումենտը կամ անկախ փոփոխականը,
  
\(y\)՝ կախյալ փոփոխականը կամ ֆունկցիայի արժեքը, 
 
\(a\)՝ ավագ անդամի գործակիցը,  
 
\(b\)՝ երկրորդ գործակիցը,
 
\(c\)՝ ազատ անդամը:
 
y=ax2+bx+c¯ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը բոլոր իրական թվերի  բազմությունն է:
  
Քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկը պարաբոլ է:
 
y=x2 ֆունկցիան քառակուսային ֆունկցիայի մասնավոր դեպք է՝  \(a=1\), \(b=0\), \(c=0\):
 
Գրաֆիկը կառուցում ենք արժեքների աղյուսակի միջոցով:
 
\(x\) \(-3\) \(-2\) \(-1\) \(0\) \(1\) \(2\) \(3\)
\(y\) \(9\) \(4\) \(1\) \(0\) \(1\) \(4\) \(9\)
 
Պարաբոլի գագաթը \((0; 0)\) կետն է:
x2o.PNG
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013: