Գտիր y=2x2+4x պարաբոլի գագաթի կոորդինատները:
  
(i;i)