Որոշիր y=0.9x2+11.41 պարաբոլի գագաթի կոորդինատները:
  
(i;i)