Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8.5Մ.
1. Պարաբոլի և Oy առանցքի հատման կետը 1Մ.
2. y=ax²+bx+c ֆունկցիայի արժեքը 1Մ.
3. Ճյուղերի ուղղվածությունը 1Մ.
4. Աղյուսակի լրացում 1.5Մ.
5. Քառակուսային ֆունկցիայի դրական և բացասական արժեքները 2Մ.
6. Ֆունկցիայի աճման /նվազման միջակայքերը 2Մ.