1. Գծային հավասարումների համակարգեր

  1. Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ

  2. Երկու անհայտով գծային համակարգեր

  3. Տեղադրման եղանակ

  4. Գումարման եղանակ

  5. Գրաֆիկական եղանակ

  6. Խնդիրների լուծումը համակարգերի օգնությամբ

 2. Ամբողջ ցուցիչով աստիճան

  1. Ամբողջ ցուցիչով աստիճան

 3. Հանրահաշվական կոտորակներ

  1. Հանրահաշվական կոտորակի գաղափարը

  2. Հանրահաշվական կոտորակների հատկությունները

  3. Հավասար հայտարարներով հանրահաշվական կոտորակների գումարումն ու հանումը

  4. Հանրահաշվական կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը

  5. Հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը, բազմապատկումը և աստիճան բարձրացնելը

  6. Ռացիոնալ արտահայտությունների ձևափոխումը

 4. Իրական թվեր

  1. Ռացիոնալ թվեր

  2. Իրական թվերի գաղափարը

  3. Իրական թվերի համեմատումը, թվի մոդուլը

  4. Թվաբանական գործողություններ և մոտավոր հաշվում

  5. Միջակայքեր թվային ուղղի վրա

 5. Անհավասարումներ և անհավասարություններ

  1. Թվային անհավասարություններ

  2. Թվային անհավասարումների հատկությունները

  3. Գծային անհավասարումներ

  4. Անհավասարումների համակարգ և համախումբ

  5. Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ

 6. Քառակուսի արմատ

  1. Քառակուսի արմատի գաղափարը

  2. Քառակուսի արմատի հատկությունները

  3. Արմատով արտահայտությունների ձևափոխումը

  4. Իռացիոնալ հավասարումներ և անհավասարումներ

 7. Քառակուսային եռանդամ

  1. Քառակուսային եռանդամ

  2. Քառակուսային եռանդամի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

  3. Քառակուսային հավասարում

  4. Թերի քառակուսային հավասարումներ

  5. Քառակուսային հավասարման արմատների բանաձևը

  6. Քառակուսային հավասարման արմատների ևս մեկ բանաձև

  7. Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային արտադրիչների

  8. Վիետի թեորեմը

  9. Տեքստային խնդիրներ

 8. Հիմնական ֆունկցիաների գրաֆիկները

  1. y=k/x ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

  2. y=|x| ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

  3. Քառակուսի արմատի ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

  4. y=x² ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը