Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
2. Ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Արժեքների որոշում

Բարդություն հեշտ

3
4. Գրաֆիկի գտնվելու քառորդները

Բարդություն հեշտ

1
5. Ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում

Բարդություն հեշտ

2
6. Կետի պատկանելը գրաֆիկին

Բարդություն հեշտ

2
7. Պարամետրի որոշումը

Բարդություն հեշտ

2
8. Ֆունկցիայի հատկությունները

Բարդություն հեշտ

1
9. Գրաֆիկների հատման կետերը

Բարդություն միջին

2
10. Կետի պատկանելը գրաֆիկին

Բարդություն միջին

2
11. Գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն միջին

2
12. Երկու բանաձևով տրվող ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն միջին

2
13. Արժեքների գումար

Բարդություն միջին

3
14. Գրաֆիկի կառուցում, աբսցիսների որոշում

Բարդություն միջին

4
15. Համակարգի գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար