Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համակարգի գրաֆիկական լուծում

Բարդություն միջին

3
2. Համակարգի լուծման գրաֆիկական եղանակ

Բարդություն միջին

3
3. a գործակցի գտնելը

Բարդություն միջին

3
4. Ուղիղների հատման կետը

Բարդություն միջին

3
5. Գրաֆիկների կառուցում

Բարդություն միջին

3
6. Համակարգի լուծումների քանակը

Բարդություն միջին

3
7. Լուծում չունեցող համակարգ

Բարդություն միջին

3
8. Համակարգի լուծումը գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն միջին

3
9. a գործակցի որոշում և համակարգի լուծում գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

5
10. Գծային ֆունկցիայի գրաֆիկի դիրքը

Բարդություն բարդ

6
11. Համակարգի լուծում գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

6
12. Գրաֆիկական եղանակով գտնել երկու թիվ

Բարդություն բարդ

6
13. Գտնել պահանջվող թվազույգը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար