Գտիր հետևյալ ax+8y=20 հավասարման \(a\) գործակիցն այնպես, որ դրա գրաֆիկը անցնի \((3;4)\) կետով:
 
Պատասխան՝ \(a  = \)