Առանց կառուցման գտիր 15x+2y=86 և y=2,5x հավասարումներով տրվող ուղիղների հատման կետը:
 
Պատասխան՝ (i;i)