Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարզագույն հավասարման լուծման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասարմանը բավարարող թվերը

Բարդություն հեշտ

1
3. cos x=a տեսքի հավասարման լուծում

Բարդություն հեշտ

1
4. Պարզագույն հավասարման լուծումները քառորդներում

Բարդություն հեշտ

1
5. Հավասարման արմատների թիվը

Բարդություն հեշտ

1
6. Անհայտ հավասարումը

Բարդություն հեշտ

1
7. cosx=a տեսքի պարզագույն հավասարման լուծում

Բարդություն հեշտ

2
8. Հավասարման լուծում

Բարդություն միջին

2
9. Արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

2
10. Հավասարման լուծումները քառորդներում, աջ մասը բացասական է

Բարդություն միջին

1
11. Տարբերության արժեքը

Բարդություն միջին

2
12. Եռանկյունաչափական հավասարման մեջ տրված է cosx-ի նշանը

Բարդություն միջին

2
13. Հավասարման լուծումների քանակի որոշում

Բարդություն բարդ

1
14. Բանաձևերի կիրառում

Բարդություն բարդ

3
15. Պարամետրի արժեքները

Բարդություն բարդ

3
16. Արտահայտության արժեքը, արկկոսինուսներ

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար