Տրված է, որ x թիվը cosx=-0.01 հավասարման արմատն է:
 
Ո՞ր հավասարման արմատն է x թիվը:
 
Պատասխան՝ cosx=i