Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Պարզագույն հավասարման լուծման ընտրություն 1Մ.
2. Հավասարմանը բավարարող թվերը 1Մ.
3. cos x=a տեսքի հավասարման լուծում 1Մ.
4. Հավասարման լուծում 2Մ.
5. Արտահայտության արժեքի հաշվում 2Մ.
6. Հավասարման լուծումները քառորդներում, աջ մասը բացասական է 1Մ.