sinx=a,cosx=a,tgx=a,ctgx=a տեսքի հավասարումները կոչվում են պարզագույն եռանկյունաչափական հավասարումներ:  
cosx=a տեսքի հավասարումներ
Եթե a>1 , ապա cosx=a հավասարումը արմատներ չունի:
 
Օրինակ՝ cosx=1,5 հավասարումը արմատներ չունի:
 
Եթե a1, ապա cosx=a հավասարման արմատները տրվում են x=±arccosa+2πk,k բանաձևով:  
Հիշենք arccosa-ի գաղափարը:
 
Արկկոսինուս բառը առաջացել է լատիներեն աղեղ և կոսինուս բառերից:  
Եթե a1, ապա arccosa0;π հատվածի այն թիվն է, որի կոսինուսը հավասար է а-ի:
Այսինքն՝  arccosa=xcosx=a,a1,x0;π
 
Դիտարկենք x=±arccosa+2πk,k բանաձևի մի քանի մասնավոր դեպքեր:
1. cosx=0x=π2+πk,k
2. cosx=1x=2πk,k
3. cosx=1x=π+2πk,k
Օրինակ
Լուծենք cosx=25 հավասարումը:
Կիրառելով x=±arccosa+2πk,k բանաձևը, ստանում ենք x=±arccos25+2πk,k:
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: