Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում

Բարդություն հեշտ

2
2. Պնդումներ \(у = |f(x)|\) ֆունկցիայի գրաֆիկների կառուցման վերաբերյալ:

Բարդություն հեշտ

1
3. Ֆունկցիայի բանաձևի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Կետի օրդինատը

Բարդություն հեշտ

2
5. Կետի օրդինատը/աբսցիսը

Բարդություն հեշտ

2
6. Ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
7. Ճիշտ է՞, թէ սխալ պնդումը:

Բարդություն հեշտ

1
8. Պնդուման ձևակերպումը у = |f(x)| ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

8
9. Մոդուլի գրաֆիկի կառուցման նկարագրի ընտրություն

Բարդություն միջին

1
10. Գրաֆիկի աբսցիսներից առանցքից ցած գտնվող մասը

Բարդություն միջին

1
11. Գրաֆիկի կառուցման նկարագրի ընտրություն

Բարդություն միջին

1
12. Ֆունկցիայի բանաձևի որոշելը

Բարդություն միջին

4
13. Գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն միջին

3
14. Գրաֆիկական եղանակով լուծում

Բարդություն միջին

2
15. Տեղաշարժած պարաբոլի մոդուլի գագաթը

Բարդություն միջին

2
16. Կառուցման երեք քայլեր

Բարդություն բարդ

3
17. Հավասարման լուծում գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

3
18. Հավասարման անալիտիկ լուծում

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար