Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. af(x) ֆունկցիայի արժեքը, 0< a <1

Բարդություն հեշտ

1
2. af(x) ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գրաֆիկի ձգում/սեղմում

Բարդություն հեշտ

3
4. y= af(x) և y= f(x)/a ֆունկցիաներիի արժեքները, 0< a <1

Բարդություն հեշտ

2
5. Գրաֆիկի ձևափոխություն, y = f(x/a)

Բարդություն հեշտ

2
6. Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձգման/սեղմման ուղղությունը

Բարդություն հեշտ

2
7. Պնդումներ y = af(x) ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ:

Բարդություն հեշտ

1
8. Պնդումների ձևակերպումներ y = af(x) ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

4
9. Ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն միջին

4
10. Գրաֆիկի երեք ձևափոխություն

Բարդություն միջին

3
11. Ձևափոխված պարաբոլի հավասարումը

Բարդություն միջին

4
12. Տեղաշարժ և ձգում

Բարդություն միջին

2
13. Արմատի ձգում և տեղաշարժ

Բարդություն միջին

3
14. Համակարգի լուծումը գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

3
15. Հիպերբոլի և պարաբոլի ձևափոխություն

Բարդություն բարդ

3
16. Գրաֆիկի կառուցման երեք փուլեր

Բարդություն բարդ

3
17. Հավասարման լուծում գրաֆիկի միջոցով

Բարդություն բարդ

2
18. Գրաֆիկի կառուցման ձևափոխություններ

Բարդություն բարդ

5
19. Արմատի երեք քայլանոց ձևափոխություն

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար