y=sinx ֆունկցիայի հատկությունները
Դիտարկենք y=sinx ֆունկցիան, որի արժեքը \(x\) կետում հավասար է \(x\) ռադիան անկյան սինուսին:
 
1. y=sinx ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ամբողջ թվային առանցքն է՝ \(D(sinx) =\):

2. y=sinx ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը 1;1 հատվածն է:

3. y=sinx ֆունկցիան պարբերական է \(T =\)2π պարբերությամբ: 

4. y=sinx ֆունկցիան կենտ է:

5. sinx=0, երբ x=πn,n

6. y=sinx ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը \(1\)-ն է, որը ֆունկցիան ընդունում է x=π2+2πn,n կետերում: 

7. y=sinx ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը \(-1\)-ն է, որը ֆունկցիան ընդունում է x=π2+2πn,n կետերում:

8. y=sinx ֆունկցիան դրական է 2πn;π+2πn արգումենտների համար, և բացասական է
π+2πn;2π+2πn արգումենտների համար, որտեղ n:
 
9. y=sinx ֆունկցիան աճում է π2+2πn;π2+2πn հատվածներում և նվազում է π2+2πn;3π2+2πn հատվածներում, որտեղ n:
 
Հաշվի առնելով թվարկված հատկությունները, կառուցում ենք y=sinx ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
sinx.png
y=sinx ֆունկցիայի գրաֆիկն անվանում են սինուսոիդա:
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: