Նույնական են կոչվում այն ձևափոխությունները, որոնք չեն փոփոխում արտահայտության թույլատրելի արժեքների բազմությունը (ԹԱԲ-ը), և ԹԱԲ-ի բոլոր արժեքների համար բերում են արտահայտության, որը հավասար է սկզբնական արտահայտությանը:
Օրինակ
Եթե cosx+cosy արտահայտությունը փոխարինել 2cosx+y2cosxy2 արտահայտությամբ, ապա cosx+cosy արտահայտության հետ կատարած կլինի նույնական ձևափոխություն:
Ընդհանրապես, բոլոր այն բանաձևերը, որոնցում մասնակցում են միայն սինուսներ և կոսինուսներ, և չկան արմատանշաններ և կոտորակներ, կարելի է դիտարկել որպես ձախ մասի նույնական ձևափոխություն աջ մասին: 
 
Վիճակն այլ է, երբ բանաձևում մասնակցում է տանգենսը կամ կոտանգենսը:
 
Օրինակ՝
 
tgα+β=tgα+tgβ1tgαtgβ
 
բանաձևը նույնություն չէ, քանի որ ձախ ու աջ մասերի թույլատրելի արժեքների բազմություններն իրարից տարբեր են: Եթե α=β=π2, ապա ձախ մասը որոշված է և հավասար է զրոյի, իսկ աջ մասը որոշված չէ:
 
Կատարելով նույնական ձևափոխություններ նույնություն հանդիսացող մեզ հայտնի բանաձևերի հետ, կարելի է ստանալ նոր բանաձևեր:
Օրինակ
Դուրս բերեք բանաձև sin3α-ի համար:
Կիրառելով գումարի սինուսի և կրկնակի անկյան բանաձևերը, ստանում ենք՝
 
sin3α=sinα+2α=sinαcos2α+cosαsin2α==sinα12sin2α+2sinαcos2α==sinα12sin2α+2sinα1sin2α=3sinα4sin3α
 
Այսպիսով, sin3α=3sinα4sin3α
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: