Կոտորակագծային կոչվում է y=ax+bcx+d ֆունկցիան, որտեղ \(a)-ն, \(b)-ն, \(c)-ն, \(d)-ն իրական թվեր են:
Համարենք, որ c0  և  adbc, քանի որ \(c = 0\) դեպքում ստանում ենք գծային ֆունկցիա, իսկ \(a·d = b·c\) դեպքում՝ ֆունկցիան հաստատուն է իր որոշման տիրույթում՝ xdc
Պարզագույն կոտորակագծային ֆունկցիան մեզ ծանոթ y=1x ֆունկցիան է, որի գրաֆիկը հիպերբոլ է:
 
1_3.png
 
Հիշենք y=1x ֆունկցիայի հատկությունները:
1. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը D=;00;+ բազմությունն է:
2. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը Ey=;00;+ բազմությունն է:
3. Եթե \(x > 0\), ապա \(y > 0\): Եթե \(x < 0\), ապա \(y < 0\):
4. Ֆունկցիան նվազում է ;0 և 0;+ միջակայքերի վրա:
5. Ֆունկցիան ոչ վերևից, ոչ էլ ներքևից սահմանափակ չէ:
6. Ֆունկցիան չունի ոչ մեծագույն, ոչ էլ փոքրագույն արժեքներ:
7. Ֆունկցիան անընդհատ է ;0 և 0;+ միջակայքերում, իսկ \(x = 0\) կետում խզվում է:
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: