Կոորդինատային հարթության վրա տրված է -15;17 կետը, որին համապատասխանում է z կոմպլեքս թիվը:
 
Ո՞ր կետն է համապատասխանում z-ի համալուծ թվին: