Երկու բազմանդամների արտադրյալը
Երկու բազմանդամների արտադրյալը մի բազմանդամ է, որի անդամներն են մի բազմանդամի յուրաքանչյուր անդամի և մյուս բազմանդամի յուրաքանչյուր անդամի արտադրյալները:
Այսպիսով, երկու բազմանդամներ բազմապատկելու համար պետք է մի բազմանդամի յուրաքանչյուր անդամ բազմապատկել մյուս բազմանդամի բոլոր անդամներով և ստացված արտադրյալները գումարել:
 
Օրինակ՝ բազմապատկենք 3a+b և c+2d բազմանդամները`
 
3a+bc+2d=3ac+3a2d+bc+b2d=3ac+6ad+bc+2bd:
 
Եթե վերևի հավասարությունը գրենք հակառակ կարգով, ապա նկատում ենք, որ 3ac+6ad+bc+2bd բազմանդամը ներկայացվում է 3a+b և c+2d բազմանդամների արտադրյալի տեսքով՝ 3ac+6ad+bc+2bd=3a+bc+2d:
 
Այս գործընթացն անվանում են բազմանդամի վերլուծում արտադրիչների:
Օրինակ
ա) Ցանկացած բազմանդամ կարելի է վերլուծել արտադրիչների, որոնցից մեկը զրոյից տարբեր թիվ է՝ x+2y2=2x2+y2
բ) Մենք արդեն ծանոթ ենք ընդհանուր արտադրիչը փակագծերից դուրս բերման գործընթացին: Սա ևս բազմանդամն արտադրիչների վերլուծելու օրինակ է՝ 3x3yx2y2=x2y3xy:
Այս հարցին դեռ կանդրադառնանք հետագայում:
Երկու բազմանդամներ բազմապատկելիս օգտակար է հիշել, որ նույն հիմքով աստիճանները բազմապատկելիս ցուցիչները գումարվում են՝ aman=am+n:
Օրինակ
ա)7+ba5+2ab=7a5+72ab+ba5+b2ab=7a5+14ab+a5b+2ab2
 
Ուշադրություն դարձրու նշաններին: 
 
բ)5x2yx2x2y=5x2y2x2+5x2yyx2x2xy==52x2+2y5x2y1+12x2+1+xy=10x4y5x2y22x3+xy
 
գ)2a7+b25a30,4ab=2a75a3+2a70,4ab+b25a3+b20,4ab==25a7+320,4a7+1b+5a3b20,4ab2+1==10a100,8a8b+5a3b20,4ab3:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: