Տեքստային խնդիրներ
Մեկ անհայտով գծային հավասարումների միջոցով հաճախ հաջողվում է լուծել տարբեր խնդիրներ:
Դրա համար պետք է խնդրում նկարագրված իրավիճակը փորձել արտահայտել գծային հավասարման միջոցով:
Տեքստային խնդիրը լուծելու համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը:
1. Խնդրում պահանջվող անհայտ մեծությունը նշանակել որևէ տառով, օրինակ՝ \(x\) -ով: 
2. Խնդրի պայմանների հիման վրա կազմել գծային հավասարում՝ \(x\) անհայտով:
3. Լուծել կազմած հավասարումը և գտնել պահանջվող \(x\) անհայտը:
Լուծման քայլերը դիտարկենք օրինակների վրա:
Օրինակ
Հոր տարիքը \(8\) տարով մեծ է որդու տարիքի կրկնապատիկից: Քանի՞ տարեկան է որդին, եթե հայրը \(40\) տարեկան է:
 
1. Որդու տարիքը նշանակենք \(x\) -ով: Դա կլինի մեր հավասարման անհայտը:
 
2. Կազմենք հավասարումը:
 
Որդու տարիքի կրկնապատիկը հավասար կլինի \(2x:\) Ըստ պայմանի` հոր տարիքը \(40\) է, և դա \(8\ \)-ով մեծ է որդու տարիքի կրկնապատիկից, ասինքն՝ \(2x\)-ից: Ստանում ենք հետևյալ հավասարումը՝ 402x=8
 
3. Լուծենք ստացված հավասարումը:
 
402x=8408=2x32=2xx=16
 
 
Պատասխան՝ որդին \(16\) տարեկան է:
 
Լուծենք այս խնդիրը:
 
Առաջին թիվը \(3\) անգամ մեծ է երկրորդ թվից, իսկ դրանց գումարը հավասար է՝ \(24:\) Որո՞նք են այդ թվերը:
  
1. Երկրորդ թիվը նշանակենք \(x\)-ով: Առաջին թիվը հավասար կլինի \(3x:\)
 
2. Կազմենք հավասարումը:
 
Քանի որ թվերի գումարը հավասար է՝ \(24,\) ապա ստանում ենք հետևյալ հավասարումը`
 
3x+x=24
 
3. Լուծենք ստացված հավասարումը:
 
3x+x=244x=24x=6,3x=18 
  
Պատասխան՝ պահանջվող թվերն են՝ \(18\ \)-ը և \(6 -\)ը:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: