Մեկ անհայտով գծային հավասարում
Մեկ անհայտով գծային հավասարում կոչվում է kx+b=0 հավասարումը, որտեղ              
\(k -\)ն և \(b -\)ն ցանկացած թվեր են:
\(k -\)ն կոչվում է անհայտի գործակից, իսկ \(b -\)ն՝ ազատ անդամ:
Եթե \(k\)-ն զրո չէ, ապա գծային հավասարումը լուծելու համար պետք է կատարել երկու քայլ: 
  
Լուծման քայլեր 
Օրինակ
1. Ազատ անդամը տանել աջ մաս՝ փոխելով նրա նշանը՝ 
 kx+b=0,kx=b
           \(6x - 24 = 0\), \(6x = 24\)
2. Ստացված հավասարման երկու մասերը բաժանել անհայտի գործակցի վրա՝
x=bk
          x=246,x=4
Գծային հավասարման լուծումը գործակցից և ազատ անդամից կախված
1. Եթե \(k\)-ն հավասար չէ \(0\)-ի, ապա հավասարումն ունի մեկ արմատ:
 
Օրինակ՝ եթե \(2x-4 = 0\), ապա \(x = 2\)
  
2. Եթե \(k = 0\), իսկ \(b\)-ն հավասար չէ \(0\)-ի, ապա հավասարումը արմատ չունի:
 
Օրինակ՝ \(0x = 3\): Չկա \(x\)-ի այնպիսի արժեք, որը \(0\)-ով բազմապատկելիս ստացվի \(3\)
  
3. Եթե \(k = 0\) և \(b = 0\), ապա ցանկացած թիվ հանդիսանում է հավասարման արմատ:
 
Օրինակ՝ \(0x = 0\): Զրոն ցանկացած թվով բազմապատկելիս ստացվում է \(0\)
Երկու հավասարում կոչվում է համարժեք, եթե առաջինի ցանկացած արմատ արմատ է նաև երկրորդի համար, և երկրորդի ցանկացած արմատ արմատ է նաև առաջինի համար:
1. Եթե հավասարման ձախ և աջ մասերը բազմապատկենք (կամ բաժանենք) զրոյից տարբեր միևնույն թվով, ապա կստանանք համարժեք հավասարում:
2. Եթե հավասարման որևէ անդամ հավասարման մի մասից տեղափոխենք մյուս մաս, փոխելով նրա նշանը, ապա կստանանք համարժեք հավասարում:
3. Եթե հավասարման ձախ կամ աջ մասում կատարենք նման անդամների միացում, ապա կստանանք համարժեք հավասարում:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: