Մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումներ
Հիշենք մոդուլի սահմանումը:
\(x\) ոչ բացասական թվի բացարձակ արժեք կամ մոդուլ անվանում են հենց \(x\) թիվը՝  \(| x | = x\): Բացասական \(x\) թվի մոդուլ կոչվում է նրա հակադիր թիվը՝  \(|x| = - x\)
Ավելի կարճ գրում են այսպես՝ x=x,եթեx0x,եթեx<0
 
Օրինակ՝
 
8=83=(3)=30=0
Մոդուլի հատկությունները
1. a0
2. ab=ab
3. ab=ab
4. a2=a2
5. a=a
Մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումներ
Դիտարկենք x=A հավասարումը, որտեղ A-ն իրական թիվ է:
Մոդուլի սահմանումից և հատկություններից հետևում է, որ x=A հավասարումը՝
1)A<0 դեպքում լուծում չունի,
2)A=0 դեպքում ունի միակ լուծումը՝  x=0,
3)A>0 դեպքում ունի երկու լուծում՝  x=A և x=A
Գտնենք \(y\) -ը, եթե 2y1=3

Այս դեպքը բնորոշ է դիտարկված ընդհանուր դեպքին, եթե համարենք, որ x=2y1,A=3: Հետևաբար, 2y1=3 կամ 2y1=3

Լուծելով այս գծային հավասարումները, ստանում ենք՝ 
 
2y1=32y=4y=2  կամ  2y1=32y=2y=1
Պատասխան՝  \(y\) -ը հավասար է \(-1\) -ի և \(2\) -ի:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: