Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ (շարունակություն)
Դիտարկենք x>A անհավասարումը, որտեղ A -ն դրական թիվ է:
Մոդուլի սահմանումից և հատկություններից հետևում է, որ x>A անհավասարմանը բավարարում են այն և միայն այն x -երը, որոնք բավարարում են x<A կամ  x>A պայմաններից գոնե մեկին:
Այլ կերպ ասած՝
Եթե A>0, ապա լուծել x>A անհավասարումը նշանակում է լուծել անհավասարումների x<Ax>A համախումբը:
Ամբողջ ասվածը ուժի մեջ է նաև ոչ խիստ անհավասարումների համար՝
xA ոչ խիստ անհավասարումը լուծելու համար պետք է լուծել ոչ խիստ անհավասարումների x<Ax>A համախումբը:
Օրինակ
Լուծենք 4x6>2 անհավասարումը:
 
1) 4x6>2 անհավասարումը փոխարինենք անհավասարումների համախմբով՝
 
4x6>24x6<2
2) Լուծենք համախմբի անհավասարումները՝ 4x6>24x6<24x>84x<4x>2x<1x(2;+)x(;1)
 
3)Միավորենք ստացված բազմությունները՝ (;1)(2;+)
 
4) Պատասխան՝ x(;1)(2;+)
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: