Թվի գումարումը և թվով բազմապատկումը 
1 -ին հատկություն: Եթե \(a>b\), ապա \(a+c>b+c\)
Եթե անհավասարության երկու մասերին գումարել կամ հանել միևնույն թիվը, ապա անհավասարության նշանը չի փոխվի:
Օրինակ
\(3<12\) ճիշտ անհավասարության երկու մասերին գումարելով \(-2\) թիվը, կստանանք ճիշտ անհավասարություն՝  \(1<10\)
 
 
2 -րդ հատկություն: Եթե \(a>b\) և \(k>0\), ապա \(ak>bk\)
Եթե անհավասարության երկու մասերը բազմապատկել միևնույն դրական թվով, ապա անհավասարության նշանը չի փոխվի:
Օրինակ
Գիտենք, որ \(17,2<x<17,3\): Գնահատենք \(2x\) -ը:
 
Կրկնակի անհավասարությունը դրական \(2\) թվով բազմապատկելիս ստացվում է միանուն անհավասարություն (նշանները չեն փոխվում):
 
17,22<x2<17,32,34,4<2x<34,6
3 -րդ հատկություն: Եթե \(a>b\) և \(k<0\), ապա \(ak<bk\)
Եթե անհավասարության երկու մասերը բազմապատկել միևնույն բացասական թվով, ապա անհավասարության նշանը կփոխվի:
Օրինակ
Հայտնի է, որ \(17,2<x<17,3\): Գնահատենք \(-2x\)-ը:
 
Կրկնակի անհավասարությունը բացասական \(-2\) թվով բազմապատկելիս ստացվում է հականուն անհավասարություն (նշանները փոխվում են):
 
17,22<x2<17,32,34,4>2x>34,6,34,6<2x<34,4
Ուշադրություն
\(k\) զրոյից տարբեր թվի վրա բաժանելը կարելի է փոխարինել 1k թվով բազմապատկելով:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: