Քառակուսային եռանդամի վերլուծումն արտադրիչների
Քառակուսային եռանդամն արտադրիչների վերլուծելու համար պետք է ՝
1. գտնել  ax2+bx+c=0  քառակուսային հավասարման արմատները,
2. կիրառել ax2+bx+c=a(xx1)(xx2)  բանաձևը, որտեղ D -ն քառակուսային եռանդամի  տարբերիչն է, իսկ x1 -ը և x2 -ը քառակուսային հավասարման արմատներն են:
 
Ուշադրություն
Որպեսզի իրարից տարբեր արտադրիչներ լինեն, պիտք է որ լինեն իրարից տարբեր երկու արմատներ: Իսկ դա տեղի ունի միայն D>0 դեպքում:
Եթե ax2+bx+c քառակուսային եռանդամի D տարբերիչը դրական է, ապա այդ եռանդամը կարելի է վերլուծել արտադրիչների՝   ax2+bx+c=a(xx1)(xx2), որտեղ  x1=b+D2a,x2=bD2a
Վերլուծենք արտադրիչների 2x23x+1 եռանդամը:
Օրինակ
1) Հաշվենք D=b24ac տարբերիչը՝ D=32421=98=1>0 և գտնենք արմատները՝
x1=3+122=1,x2=3122=12
2) Հետևաբար՝
2x23x+1=2(x1)x12
Եռանդամը վերլուծենք արտադրիչների:
z24z+31)z24z+3=0z1=1,z2=32)z24z+3=z1z3
 
Դիտարկենք 3x42x21 բազմանդամը: Սա քառակուսային եռանդամ չէ, սակայն բերվում է դրան հետևյալ նշանակման միջոցով՝ x2=a: Ստանում ենք՝ 3a22a1 քառակուսային եռանդամը: Հիմա կարելի է կիրառել արտադրիչների վերլուծման 1) և 2) քայլերը՝ 
1)a1=1,a2=13,2)3a22a1=3a1a+13
Վերադառնանք սկզբնական բազմանդամին՝ 
3x42x21=3x21x2+13=3x1x+1x2+13
Վերջին քայլում կիրառեցինք քառակուսիների տարբերության բանաձևը:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ  դասարան, Անտարես, 2012: